Característiques del servei

Transport de malalts i accidentats en ambulància realitzat de forma professional, i amb la màxima atenció al client i/o usuari, des del punt de vista assistencial i de tracte humà.

Enumeració d’activitats

Transport sanitari primari (en què l’alertant és, principalment, el 061):

  • Accidents de tràfic
  • Urgències i emergències mèdiques
  • Catàstrofes

Transport sanitari secundari

  • Transport interhospitalari
  • Transport programat de pacients per a proves i tractaments continuats (diàlisi, rehabilitació...)


Activitat i cobertura any 2010

En el decurs de l’any 2010, la nostra empresa ha realitzat un total de 1.061.714 serveis de transport sanitari, amb una mitjana mensual de 88.476 serveis, amb una cobertura poblacional de 2.900.000 ciutadans1:

Serveis urgents:         185.692 (17,49%)

Serveis programats:   876.022 (82,51%)

(individuals i col·lectius)